Przekaż 1.5% podatku Psiej Ekipie, KRS 0000697348

Statut Fundacji

Fundacja Psia Ekipa – Razem Dla Zwierząt

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Fundacja Psia Ekipa – Razem Dla Zwierząt, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez
Fundatora w dniu 28.06.2017 r. aktem notarialnym Repertorium A Numer: 2789/2017
w Kancelarii Notarialnej mgr Anny Bednarskiej w Bielsku-Białej przy ul. 3 Maja 27/2, działa
zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203
z późn. zm.) oraz niniejszym statutem.
§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Bielsko-Biała.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. środowiska.
§ 4
1. Fundacja posługuje się swoim unikalnym znakiem rozpoznawczym – logo Fundacji.
2. Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja Psia Ekipa – Razem Dla Zwierząt wraz z logo
Fundacji.
3. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się
do realizacji celów Fundacji.
4. Fundacja może używać skróconej nazwy Fundacja Psia Ekipa.
§ 5
1. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
§ 6
1. Fundacja może tworzyć oddziały i zakładać filie.
2. Fundacja może zatrudniać pracowników, a także korzystać z pracy wolontariuszy.
Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§ 7
Celami Fundacji są:
1. Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt;
2. Działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt domowych poprzez sterylizację
i kastrację;
3. Walka z bezdomnością zwierząt i niesienie pomocy zwierzętom porzuconym, krzywdzonym
i niechcianym;
4. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony
zwierząt i środowiska, w tym współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ich ochrony
5. Organizowanie opieki weterynaryjnej;
6. Edukacja i uświadamianie społeczeństwa w kwestiach ochrony zwierząt;
7. Wspieranie placówek i osób fizycznych świadczących pomoc zwierzętom bezdomnym;
8. Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt i środowiska naturalnego;
9. Zajmowanie czynnej postawy wobec przejawów okrutnego traktowania zwierząt;
10. Organizowanie i wspieranie działań wolontariuszy;
11. Współpraca ze schroniskami dla zwierząt i organizacjami zajmującymi się sprawami zwierząt
oraz karmicielami i opiekunami bezdomnych zwierząt;
12. Współpraca z organami samorządowymi w zakresie realizacji opieki nad bezdomnymi
zwierzętami;
13. Współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi;
14. Kontakty i współpraca z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym
lub podobnym profilu działania;
15. Współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych
okrucieństwa wobec zwierząt;
16. Współpraca z władzami państwowymi w zakresie wydawania przepisów dotyczących ochrony
zwierząt;
17. Reprezentowanie praw pokrzywdzonego w sprawach karnych przed sądami powszechnymi,
dotyczących łamania postanowień ustawy o ochronie zwierząt;
18. Promowanie wegetarianizmu i weganizmu;
19. Działanie w celu zwiększenia wśród społeczeństwa zrozumienia dla praw zwierząt;
§ 8
Fundacja realizuje powyższe cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego w sferze zadań publicznych wyczerpujących zapisy wynikające z art. 4
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.20013 r. (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.) obejmujących zadania w zakresie:
1. Uświadamianie społeczeństwa o właściwym traktowaniu zwierząt, w szczególności
o zachowaniu dobrostanu właściwego dla poszczególnych gatunków zwierząt;
2. Organizację darmowych lub współfinansowanych przez samorządy sterylizacji i kastracji oraz
działania uświadamiające w tym zakresie;
3. Zamieszczanie ogłoszeń adopcyjnych w środkach masowego przekazu i na stronie internetowej
Fundacji oraz organizację procesu adopcji;
4. Współpracę z mediami elektronicznymi oraz druk i kolportaż wydawnictw własnych
dotyczących ochrony zwierząt;
5. Współpracę z lekarzami weterynarii w zakresie hospitalizowania zwierząt bezdomnych;
6. Propagowanie adopcji psów oraz wszelkich akcji społecznych mających na celu zapobieganie
bezdomności zwierząt;
7. Sporządzanie i rozsyłanie ofert szkoleń w zakresie pracy wolontariackiej na rzecz zwierząt
w schroniskach i organizacjach pozarządowych oraz prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy;
8. Organizowanie zbiórek darów i środków pieniężnych wspomagających schroniska dla zwierząt
i organizacje zajmujące się statutowo ochroną zwierząt oraz karmicieli i opiekunów
bezdomnych zwierząt;
9. Wspieranie oraz prowadzenie noclegowni, przytulisk, ośrodków adopcyjnych, domów
tymczasowych, schronisk oraz hoteli dla bezdomnych zwierząt;
10. Rozpowszechnianie wiedzy na temat właściwego oznakowywania zwierząt oraz opracowanie
i wdrażanie programu identyfikacji zwierząt;
11. Opiniowanie programów zapobiegania bezdomności zwierząt w gminach oraz pomoc w
akcjach
adopcyjnych;
12. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych na temat właściwego
traktowania zwierząt oraz zachęcanie młodzieży do aktywnego wolontariatu w schroniskach dla
zwierząt lub organizacjach, których statutowym celem jest ochrona zwierząt;
13. Uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach poświęconych prawom
zwierząt oraz współuczestnictwo w akcjach międzynarodowych na rzecz zwierząt;
14. Organizowanie pogadanek i wykładów dla społeczeństwa oraz spotkań z przedstawicielami
samorządów na temat obowiązków w stosunku do zwierząt i konsekwencji łamania ustawy
o ochronie zwierząt;
15. Przeprowadzanie interwencji z udziałem organów ścigania i państwowej inspekcji
weterynaryjnej w przypadkach znęcania się nad zwierzętami;
16. Informowanie o przypadkach znęcania się nad zwierzętami organów ścigania;
17. Czynne uczestnictwo w procesie legislacyjnym z zakresu ochrony praw zwierząt oraz lobbing
na rzecz zmiany prawa;
18. Aktywne uczestnictwo w postępowaniu przed sądami powszechnymi zgodnie z treścią zapisów
zawartych w ustawie o ochronie zwierząt;
19. Organizowanie wieców, pikiet, demonstracji, protestów i marszów, zgodnych z obowiązującym
prawem;
20. Redagowanie petycji, zbieranie podpisów pod nimi i przekazywanie ich właściwym organom
państwowym, organizacjom i firmom;
21. Organizowanie imprez, koncertów, festiwali, wystaw, happeningów, aukcji;
§ 9
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w celu pozyskania środków na realizację celów
statutowych.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§ 10
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny
przekazany przez Fundatora, w kwocie 3000 zł (trzy tysiące złotych), z czego 1000 zł (tysiąc
złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą.
2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz prawa
majątkowe nabyte w toku jej działalności.
§ 11
1. Dochody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji,
c) subwencji od osób prawnych,
d) zbiórek i imprez publicznych,
e) majątku fundacji ruchomego i nieruchomego,
f) odsetek i lokat bankowych,
g) odpisów z podatku dochodowego, po uzyskaniu statutu organizacji pożytku publicznego,
h) działalności gospodarczej,
2. Przychody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.
§ 12
1. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na realizację wszystkich
celów Fundacji.
2. Zarząd może proponować darczyńcom konkretne cele i sposoby wyrażania woli.
§ 13
1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację celów
statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności fundacji.
§ 14
Zabronione jest dokonywanie przez Fundację następujących czynności:
1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do
członków jej organów oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Wykorzystywanie lub przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział IV. Działalność gospodarcza
§ 15
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych
przepisach. Działalność ta jest prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych Fundacji.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
 Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek – 10.71.Z
 Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich
i ciastek – 10.72.Z
 Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych – 10.92.Z
 Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych – 13.92.Z
 Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana – 13.99.Z
 Produkcja bielizny – 14.14.Z
 Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży – 14.19.Z
 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów
używanych do wyplatania - 16.29.Z
 Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury - 17.29.Z
 Pozostałe drukowanie – 18.12.Z
 Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych – 23.41.Z
 Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu – 23.69.Z
 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana –
25.99.Z
 Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych - 32.12.Z
 Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych – 32.13.Z
 Produkcja gier i zabawek – 32.40.Z
 Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – 32.99.Z
 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - 47.19.Z
 Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach
i targowiskach – 47.82.Z
 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach –
47.89.Z
 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z
 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami
- 47.99.Z
 Wydawanie książek - 58.11.Z
 Wydawanie gazet - 58.13.Z
 Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - 58.14.Z
 Pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z
 Działalność agencji reklamowych - 73.11.Z
 Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji - 73.12.A
 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych - 73.12.B
 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet)
- 73.12.C
 Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach -
73.12.D
 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania - 74.10.Z
 Działalność fotograficzna - 74.20.Z
 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B
 Artystyczna i literacka działalność twórcza – 90.03.Z
 Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – 96.09.Z
Rozdział V. Organy Fundacji
§ 16
1. Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.
b) Rada Fundacji zwana dalej Radą.
Zarząd Fundacji
§ 17
1. Zarząd składa się z 4 do 8 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na
pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Fundator powołuje skład pierwszego zarządu oraz wchodzi w jego skład. Kolejny skład jest
wybierany przez Radę.
4. Członkostwo w Zarządzie może zakończyć się na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka Zarządu,
d) odwołania przez Radę Fundacji,
5. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez upływem kadencji przez
Radę Fundacji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
6. Członek Zarządu może zostać odwołany z pełnionej funkcji, gdy nie wypełnia nałożonych na
niego obowiązków lub w przypadku rażącej niegospodarności.
§ 18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g) składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
h) wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie lub likwidację Fundacji.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z
działalności Fundacji.
§ 19
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną,
a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed
planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd Fundacji decyzje w formie uchwał podejmuje na posiedzeniach zwykłą większością
głosów członków obecnych na posiedzeniu, przy czym dla uzyskania quorum niezbędna jest
obecność minimum trzech członków zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos
Prezesa Zarządu.
Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
§ 20
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych,
uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. Do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Fundacji powyżej kwoty 20000 zł (słownie
dwadzieścia tysięcy złotych) wymagana jest zgoda dwóch członków zarządu w tym Prezesa
Fundacji.
Rada Fundacji
§ 21
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 2 do 4 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada
Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji,
powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go
członkostwa w Radzie Fundacji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez
pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
a) dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady Fundacji,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej,
c) odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu,
d) śmierci członka.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie.
§ 22
1. Do zadań Rady Fundacji należy:
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego
Fundacji,
c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi
absolutorium,
d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
e) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
f) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
g) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych organów.
§ 23
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Rada Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu,
zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy swego składu. W razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego Rady.
4. Posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia
sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek
przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od
daty zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady Fundacji dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący.
Rozdział. VI. Postanowienia końcowe
§ 24
1. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana statutu może
dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
§ 25
1. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 26
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw środowiska.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.